Báo cáo ngân sách công dân
Tổng số báo cáo: 1
STT Tên báo cáo Năm, kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Bảng Ngân Sách Dành Cho Công Dân 2020 01/01/2020 Bancongkhaingansachc…