Báo cáo ngân sách công dân
Tổng số báo cáo: 4
STT Tên báo cáo Năm, kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Bản ngân sách dành cho công dân năm 2023 2023 PP 31/12/2022 Bản Công Khai Ngân S…
Bản Công Khai Ngân S…
2 Bản công khai ngân sách công dân năm 2022 2022 31/12/2021 Bản Công Khai Ngân S…
Bản Công Khai Ngân S…
3 Công khai Ngân sách nhà nước năm 2021 dành cho Công dân 2021 08/01/2021 Bancongkhaingansachc…
Bancongkhaingansachc…
4 Bảng Ngân Sách Dành Cho Công Dân 2020 01/01/2020 Bancongkhaingansachc…