Công khai nợ chính quyền địa phương
Tổng số báo cáo: 1
STT Tên báo cáo Năm, kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Báo cáo nợ chính quyền địa phương năm 2022 2022 1.01 ; 1.02 ; 1.03 842/UBND-KTTH 10/03/2023 Báo Cáo Nợ Vay 2022…
Báo Cáo Nợ Chính Quy…