Công khai số liệu dự toán ngân sách
Tổng số báo cáo: 8
STT Tên báo cáo Năm, kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Ninh Thuận 2022 46/CK-NSNN, 47/CKNSNN, 48/CK-NSNN, 49/CK-NSNN, 50/CK-NSNN, 51/CK-NSNN, 52/CKNSNN, 53/CK-NSNN, 54/CK-NSNN, 55/CK-NSNN, 56/CK-NSNN, 57/CKNSNN 16/QĐ-UBND 07/01/2022 Dt310 1641462038277…
DT310 1641461897398…
DT310 1641461897418…
DT310 1641461897436…
DT310 1641461897458…
DT310 1641461897482…
DT310 1641461897501…
DT310 1641461897521…
DT310 1641461897543…
DT310 1641461897568…
DT310 1641461897590…
DT310 1641461897608…
DT310 1641461897627…
Phubieucongkhaidutoa…
2 Công khai thuyết minh dự toán Ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh Ninh Thuận năm 2022 trình Hội đồng nhân dân tỉnh 2021 291/TTr-UBND 09/11/2021 Thuyết Minh Dự Toán…
THUYET MINH KEM THEO…
DT18677 163643233642…
DT18677 163643246468…
2021 11 12 (3)
Phụ Lục 01.Doc(09.11…
DT18507 163642042266…
DT18507 163642019520…
Phan Bo Du Toan
DT18508 163642146719…
DT18508 163642149939…
DT18508 163642151736…
Du Toan Thu Chi
3 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương, Quý I/2021 2021 Biểu số 61/CK-NSNN, Biểu số 60/CK-NSNN, Biểu số 59/CK-NSNN 1172/BC-STC 14/04/2021 2021 04 14(14.04.202…
Ck61 Ckns
Ck60 Ckns
Ck59 Ckns
Thuyetminhcongkhains…
4 Công khai Dự toán Ngân sách nhà nước năm 2021 2021 03/QĐ-UBND 07/01/2021 Dutoan2021
5 Công khai thuyết minh dự toán Ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh Ninh Thuận năm 2021 trình Hội đồng nhân dân tỉnh 2021 03/12/2020 Ttrub208 Signed
Ttrub209 Signed
Congkhaidutoan2021tr…
Thuyet Minh Du Toan…
6 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương Quý I năm 2020 2020 Biểu số 61/CK-NSNN, Biểu số 60/CK-NSNN, Biểu số 59/CK-NSNN 1000/BC-STC 15/04/2020 Bieuck59
Bieuck60
Bieuck61
2020 04 15(15.04.202…
Baocaocongkhainsquyi…
7 Công khai số liệu và thuyết minh dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020 trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 2019 Biểu mẫu số 33-44/CK-NSNN 22/11/2019 Totrinhpbnsdp2020
Totrinhdhdntinhvedut…
Thuyết Minh Dự Toán…
Công Khai Dự Toán 20…
8 Công bố, công khai số liệu dự toán NSNN năm 2019 2019 Quyết định 11/01/2019 2019 01 11 (7)