Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Tổng số báo cáo: 4
STT Tên báo cáo Năm, kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 2021 62/CK-NSNN; 63/CK-NSNN; 64/CK-NSNN; 65/CK-NSNN; 66/CK-NSNN; 67/CK-NSNN; 68/CK-NSNN 6/QĐ-UBND 09/01/2023 DT267 1672908651137…
THUYET MINH KEM THEO…
DT267 1672908723127…
BIEU SO 68(09.01.202…
BIEU SO 67(09.01.202…
BIEU SO 66(09.01.202…
BIEU SO 65(09.01.202…
BIEU SO 64(09.01.202…
BIEU SO 63(09.01.202…
BIEU SO 62(09.01.202…
2 Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 2020 62/CK-NSNN; 63/CK-NSNN; 64/CK-NSNN; 65/CK-NSNN; 66/CK-NSNN; 67/CK-NSNN; 68/CK-NSNN 17/QĐ-UBND 07/01/2022 Dt307 1641461792238…
DT307 1641461699211…
DT307 1641461699229…
DT307 1641461699252…
DT307 1641461699271…
DT307 1641461699286…
DT307 1641461699315…
DT307 1641461699332…
Phubieucongkhaiquyet…
THUYET MINH KEM THEO…
3 Công khai Quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2019 2021 04/QĐ-UBND 07/01/2021 Quyet Toan 2019
4 Công bố, công khai số liệu quyết toán nsnn năm 2017 và thuyết minh công khai 2017 Quyết định 12/QĐ-UBND 11/01/2019 2019 01 11 (5)