Công khai số liệu quyết toán ngân sách
Tổng số báo cáo: 1
STT Tên báo cáo Năm, kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Công bố, công khai số liệu quyết toán nsnn năm 2017 và thuyết minh công khai 2017 Quyết định 12/QĐ-UBND 11/01/2019 2019 01 11 (5)