Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách
Tổng số báo cáo: 26
STT Tên báo cáo Năm, kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2023 2023 Biểu số 59/CK-NSNN, Biểu số 60/CK-NSNN, Biểu số 61/CK-NSNN 4020/BC-STC 12/10/2023 DT4625 1697102490467…
DT4625 1697102490467…
2 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương, Quý I/2023 2023 59/CK-NSNN, 60/CK-NSNN, 61/CK-NSNN 1310/BC-STC 12/04/2023 TRINH KY GIAM DOC TH…
2023 04 12 (19)
CK59, 60, 61 2023 Đă…
3 BÁO CÁO Về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai hoặc quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Ninh Thuận 2023 74/BC-UBND 30/03/2023 DT4586 1680058849370…
CV UBND Tỉnh (1)
4 Công khai tình hình thực hiện dự toán năm 2022 2022 293/BC-UBND; 290/BC-UBND 293/BC-UBND; 290/BC-UBND 02/11/2022 DT17128 166729434883…
DT17128 166729431704…
DT17096 166728530653…
5 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương, 9 tháng đầu năm 2022 2022 Biểu số 59/CK-NSNN, Biểu số 60/CK-NSNN, Biểu số 61/CK-NSNN 3966/BC-STC 14/10/2022 THUYẾT MINH CÔNG KHA…
CK59, 60, 61 9 Tháng…
THUYET MINH CONG KHA…
6 BÁO CÁO Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương, 6 tháng đầu năm 2022 2022 Biểu số 60/CK-NSNN; Biểu số 61/CK-NSNN; Biểu số 59/CK-NSNN 2406/BC-STC 15/07/2022 THUYẾT MINH CÔNG KHA…
CK59, 60, 61 6 Tháng…
2022 07 15 (9)
7 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương, Quý I/2022 2022 Biểu số 59/CK-NSNN, Biểu số 60/CK-NSNN, Biểu số 61/CK-NSNN 1064/BC-STC 07/04/2022 THUYET MINH CONG KHA…
2022 04 08 (2)
THUYET MINH CONG KHA…
CK59 60 61 2022 Dang…
8 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương, 9 tháng đầu năm 2021 2021 Biểu số 59/CK-NSNN, Biểu số 60/CK-NSNN, Biểu số 61/CK-NSNN 3647/BC-STC 08/10/2021 CK59 60 61 9 Thang 2…
BAO CAO CONG KHAI TH…
BIỂU 3647 (21)
9 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương, 6 tháng đầu năm 2021 2021 Biểu số 59/CK-NSNN, Biểu số 60/CK-NSNN, Biểu số 61/CK-NSNN 2386/BC-STC 13/07/2021 Baocaocongkhaithuyet…
Ck59 60 616Thang2021…
BAO CAO CONG KHAI TH…
10 Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương Quý III năm 2020 2020 Báo cáo 15/10/2020 Congkhaithuyetminhti…
DT1957 1602750072276…
11 Cân đối ngân sách địa phương quý III năm 2020 2020 Biểu 59/CK-NSNN 15/10/2020 Bieu59ckdangqeb
DT1957 1602750072276…
12 Biểu ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý III năm 2020 2020 Biểu 60/CK-NSNN 15/10/2020 158Bieu60ckdangweb
DT1957 1602750072276…
13 Biểu ước thực hiện chi ngân sách nhà nước quý III năm 2020 2020 Biểu 61/CK-NSNN 15/10/2020 Bieu61ckdangweb
DT1957 1602750072276…
14 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 2020 biểu mẫu số 59, 60, 61/CK-NSNN 2043/BC-STC 15/07/2020 2020 07 15 (15.07.20…
Bieuck61dangweb
Bieuck59dangweb
Bieuck60dangweb
Baocaocongkhaithuyet…
15 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán năm 2019 2019 Biểu mẫu số 59,60,61/CK-NSNN 22/11/2019 Baocaotinhhinhnhiemv…
Cong Khai Tình Hình…
Thuyết Minh Tình Hìn…
16 Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương Quý III năm 2019 2019 Báo cáo 2781/BC-STC 15/10/2019 Baocaocongkhaitinhhi…
Congkhaithuyetminhti…
17 Cân đối ngân sách địa phương quý III năm 2019 2019 Biểu 59/CK-NSNN 15/10/2019 Bieucandoinsdpquy3na…
Bieucandoinsdpquy3na…
18 Biểu ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý III năm 2019 2019 Biểu 60/CK-NSNN 15/10/2019 Bieuuocthuchienthuns…
Bieuuocthuchienthung…
19 Biểu ước thực hiện chi ngân sách nhà nước quý III năm 2019 2019 Biểu 61/CK-NSNN 15/10/2019 Bieuuocthuchienchins…
Bieuuocthuchienching…
20 BÁO CÁO Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019 2019 Báo cáo 1903/BC-STC 15/07/2019 2019 07 15(15.07.201…
Phubieukemtheotinhhi…
21 Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương Quý 1 năm 2019 2019 Báo cáo 979/BC-STC 12/04/2019 2019 04 12 (29) Sign…
22 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2018 2018 Báo cáo 291/BC-UBND 14/11/2018 Vbden 291 Bc Ubnd
23 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2018 2018 Báo cáo 2709/BC-STC 12/10/2018 Vbdi 2709 Bc Stc Sig…
24 Công khai số liệu và báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý I/2018 2018 Báo cáo 814/BC-STC 05/04/2018 Scan0090
Scan0089
25 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2017 2017 Báo cáo 1897/STC-QLNS 14/07/2017 Vbdi 1897 Bc Stc Sig…
26 Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NS địa phương 6 tháng đầu năm 2018 2017 Báo cáo 1878/BC-STC 12/07/2017 2018 07 13 (5) Signe…