Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách
Tổng số báo cáo: 17
STT Tên báo cáo Năm, kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương Quý III năm 2020 2020 Báo cáo 15/10/2020 Congkhaithuyetminhti…
DT1957 1602750072276…
2 Cân đối ngân sách địa phương quý III năm 2020 2020 Biểu 59/CK-NSNN 15/10/2020 Bieu59ckdangqeb
DT1957 1602750072276…
3 Biểu ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý III năm 2020 2020 Biểu 60/CK-NSNN 15/10/2020 158Bieu60ckdangweb
DT1957 1602750072276…
4 Biểu ước thực hiện chi ngân sách nhà nước quý III năm 2020 2020 Biểu 61/CK-NSNN 15/10/2020 Bieu61ckdangweb
DT1957 1602750072276…
5 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 2020 biểu mẫu số 59, 60, 61/CK-NSNN 2043/BC-STC 15/07/2020 2020 07 15 (15.07.20…
Bieuck61dangweb
Bieuck59dangweb
Bieuck60dangweb
Baocaocongkhaithuyet…
6 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán năm 2019 2019 Biểu mẫu số 59,60,61/CK-NSNN 22/11/2019 Baocaotinhhinhnhiemv…
Cong Khai Tình Hình…
Thuyết Minh Tình Hìn…
7 Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương Quý III năm 2019 2019 Báo cáo 2781/BC-STC 15/10/2019 Baocaocongkhaitinhhi…
Congkhaithuyetminhti…
8 Cân đối ngân sách địa phương quý III năm 2019 2019 Biểu 59/CK-NSNN 15/10/2019 Bieucandoinsdpquy3na…
Bieucandoinsdpquy3na…
9 Biểu ước thực hiện thu ngân sách nhà nước quý III năm 2019 2019 Biểu 60/CK-NSNN 15/10/2019 Bieuuocthuchienthuns…
Bieuuocthuchienthung…
10 Biểu ước thực hiện chi ngân sách nhà nước quý III năm 2019 2019 Biểu 61/CK-NSNN 15/10/2019 Bieuuocthuchienchins…
Bieuuocthuchienching…
11 BÁO CÁO Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019 2019 Báo cáo 1903/BC-STC 15/07/2019 2019 07 15(15.07.201…
Phubieukemtheotinhhi…
12 Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương Quý 1 năm 2019 2019 Báo cáo 979/BC-STC 12/04/2019 2019 04 12 (29) Sign…
13 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2018 2018 Báo cáo 291/BC-UBND 14/11/2018 Vbden 291 Bc Ubnd
14 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2018 2018 Báo cáo 2709/BC-STC 12/10/2018 Vbdi 2709 Bc Stc Sig…
15 Công khai số liệu và báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý I/2018 2018 Báo cáo 814/BC-STC 05/04/2018 Scan0090
Scan0089
16 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2017 2017 Báo cáo 1897/STC-QLNS 14/07/2017 Vbdi 1897 Bc Stc Sig…
17 Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NS địa phương 6 tháng đầu năm 2018 2017 Báo cáo 1878/BC-STC 12/07/2017 2018 07 13 (5) Signe…